Kancelaria Adwokacka

Łukasz Wróblewski

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżeńskim – kiedy i w jaki sposób

broken heart hanging on wire

,,Co moje to i Twoje”- taka zasada panuje w wielu związkach małżeńskich, w których małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. Zatem, wydawać by się mogło, że w przypadku ewentualnego rozwodu, majątek małżonków zostanie podzielony między nimi ,,pół na pół”. Tymczasem, postępowanie rozwodowe oraz sytuacja okołorozwodowa niejednokrotnie zmienia nastawienie małżonków do siebie oraz zasadności podzielenia majątku wspólnego w równych częściach. Pojawia się zatem pytanie, co należy zrobić jeśli uważamy, że ,,dorobienie się” małżonków nie jest zasługą ex-małżonka lub ex-małżonek doprowadzał do uszczuplenia majątku wspólnego? Odpowiedzią na to pytanie jest instytucja ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Zgodnie z treścią art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Zatem dla zastosowania tego przepisu konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: brak przyczynienia (względnie przyczynienie się w niewielkim zakresie) małżonka do powstania majątku wspólnego oraz ważne powody. W tym miejscu należy podkreślić, iż sam brak przyczynienia małżonka do powstania majątku wspólnego nie jest ważnym powodem. Zatem, należy odpowiedzieć na pytanie, co kryje się pod pojęciem: ,,ważny powód”. 

Ważnymi powodami są okoliczności, które przemawiają za odmową podziału majątku wspólnego ,,pół na pół” z drugim małżonkiem, w szczególności gdy drugi małżonek w sposób uporczywy nie przyczynia się do powstania lub powiększenia majątku wspólnego, mimo posiadania przez niego siły i potencjału. Przykładami takich okoliczności mogą być: zaniedbywanie obowiązków rodzinnych tj. opieki nad dziećmi i domem, brak zapewniania środków utrzymania rodziny, trwonienie majątku wspólnego, czy też brak starań o podjęcie pracy przez małżonka. Należy jednak pamiętać, iż brak podejmowania przez małżonka starań o podjęcie pracy z uwagi na bezrobocie, brak ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami małżonka lub chorobę uniemożliwiającą podjęcie pracy nie stanowi ważnego powodu.

Niejednokrotnie można spotkać się z poglądem, zgodnie z którym małżonkowie uważają, że udziały w majątku wspólnym nie mogą być równe, bowiem jedno z nich pracowało zarabiając ,,na dom”, a drugie zajmowało się nauką. Taka okoliczność nie stanowi ważnego powodu. Małżonek pobierający naukę, nawet jeśli nie pracuje, podejmuje działania, które zmierzają do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych, a następnie uzyskania wyższych możliwości zarobkowych.

Drugim poglądem wyrażanym przez małżonków jest przeświadczenie, że udziały w majątku wspólnym nie mogą być równe, bowiem jedno z nich pracowało zarabiając ,,na dom”, a drugie nie pracowało, zajmując się domem i dziećmi. Taka okoliczność również nie stanowi ważnego powodu. Należy bowiem pamiętać, że małżonkowie nie przyczyniają się do powstania majątku wspólnego jedynie poprzez zarabianie pieniędzy, ale również poprzez całokształt starań o dom i rodzinę, którą razem założyli.

W orzecznictwie sądowym można spotkać się z poglądem, iż skazanie małżonka za przestępstwo i osadzenie go w zakładzie karnym nie stanowi ważnego powodu. Pojawia się zatem wątpliwość, co zrobić, gdy małżonek został osadzony w zakładzie karnym na kilka lat, a utrzymanie rodziny i zarabianie na życie leżało jedynie po stronie drugiego małżonka? Rozwiązaniem tego problemu może być wykazanie, iż poprzez osadzenie w zakładzie karnym nastąpiła akceptowana, długotrwała separacja faktyczna, podczas której jeden z małżonków dorobił się ,,na własny rachunek”.

Takie samo rozwiązanie można zastosować w sytuacji, w której małżonkowie rozstają się, ale wszelkie formalności tj. rozwód oraz podział majątku przeprowadzają kilka lub kilkanaście lat później.

Przykład: małżonkowie A i B prowadzą gospodarstwo rolne. Małżonek B opuszcza dom i rodzinę, przez wiele lat nie interesuje się losem rodziny i gospodarstwa. Żaden z małżonków nie składa pozwu o rozwód. Małżonkowie nie ustanowili rozdzielności majątkowej. Małżonek A samodzielnie zajmuje się gospodarstwem, rozwija je, automatyzuje doprowadzając do znacznego zwiększenia jego wartości. Po kilkunastu latach małżonek B składa pozew o rozwód oraz domaga się podziału majątku w równych częściach. Małżonek A wnosi o ustalenie nierównych udziałów wskazując, iż zwiększenie wartości gospodarstwa wynika jedynie z jego osobistych starań.

Należy pamiętać, iż o istnieniu ważnych powodów nie przesądza wina małżonka za rozpad małżeństwa ustalona w czasie postępowania rozwodowego. Jednakże może zdarzyć się sytuacja, w której te same okoliczności będą uzasadniały winę za rozpad związku oraz ustalenie nierównych udziałów. Przykładami takich okoliczności może być: alkoholizm oraz trwonienie majątku wspólnego na zakup alkoholu, czy też nawiązanie romansu przez małżonka oraz przeznaczanie majątku wspólnego na potrzeby nowego związku.

Zatem, jeśli w postępowaniu o podział majątku wykażemy, iż małżonek nie przyczyniał się do powstania majątku wspólnego oraz istnieją ważne powody, sąd ustali, iż jednemu z małżonków przypada większy udział w majątku wspólnym, a drugiemu- mniejszy.

Przykład: Sąd zastosował art. 43 § 2 kro i ustalił, iż osobie A przypada udział ¾ w majątku wspólnym, a osobie B ¼.

Jeśli jednak sąd uzna, iż w sprawie przesłanki nie zachodzą, oddali żądanie ustalenia nierównych udziałów oraz dokona podziału majątku zgodnie z panującą zasadą ,,pół na pół”.

Co zrobić jeśli uważamy, że w naszej sprawie zachodzą „ważne powody” i nierówny stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego?

Jeśli w naszej sprawie zachodzą omówione przesłanki możemy złożyć wniosek o  podział majątku i ustalenie nierównych udziałów. We wniosku należy wykazać brak przyczynienia oraz ważne powody oraz zaproponować układ udziałów w majątku wspólnym (np. ¾ i ¼). Należy pamiętać, iż w skrajnych przypadkach (całkowity brak przyczynienia się jednego z małżonków do powstania majątku i istnienie ważnych powodów) możemy domagać się nawet pozbawienia drugiego małżonka udziału w majątku. Z wnioskiem o podział majątku i ustalenie nierównych udziałów można wystąpić po ustaniu wspólności majątkowej tj. po rozwodzie (orzeczeniu separacji) lub po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, a wyjątkowo w pozwie o rozwód (o separację), jeśli w takim postępowaniu domagamy się również podziału majątku wspólnego.

Co zrobić jeśli ex-małżonek ubiegł nas ze złożeniem wniosku i domaga się ustalenia równych udziałów?

Fakt złożenia wniosku przez osobę, która nie przyczyniła się do powstania majątku wspólnego nie pozbawia nas możliwości zgłoszenia w odpowiedzi na wniosek żądania ustalenia nierównych udziałów. Wówczas, w odpowiedzi na wniosek musimy wykazać brak przyczynienia do powstania majątku oraz ważne powody tj. okoliczności, które ten brak przyczynienia powodowały oraz również przedstawić propozycję układu udziałów.

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: https://lwroblewski.pl (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  Łukasz Wróblewski (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: kancelaria@adwokatwroblewski.eu

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…